Information

Villkor och bestämmelser

Dessa villkor och bestämmelser avser avtal mellan kunden och Restaurang Trieste AB. Det säljande bolaget, Restaurang Trieste AB äger sidan www.mammamiawineclub.se och all sin försäljnings- och marknadsadministration som hanteras på Mammamia Wine Club.
För att kunna beställa vin från Mammamia Wine Club, krävs det att köparen uppfyller följande krav:
 • Accepterar och godkänner Restaurang Trieste AB:s, Mammamia Wine Club:s villkor.
 • Köparen är minst 20 år gammal.
 • Bosatt i Sverige.
 • Beställningen görs i egenskap av privatperson och slutkonsument.
 • Köparen samtycker till att personuppgifter registreras och behandlas i enlighet med Mammamia Wine Club personpolicy om personregister.
 • Köparen lämnar sitt namn och sin postadress så som det är registrerat i folkbokföringen.
 • Att köparen använder kredit-, betal- eller bankkort som tillhör denna.
 • Köparen vid användande av kredit-, betal-, eller bankkort, har täckning för de debiteringar som belastas det angivna kortet.
 • Mammamia Wine Club förbehåller sig rätten att fritt pröva rätten till medlemskap och äger rätt att neka medlemskap eller köp.

 • Administrativa avgifter

  Mammamia Wine Club ser till att alla skatter som uppkommer i samband med leverans till kunden betalas. Genom att acceptera dessa villkor och bestämmelser godkänner kunden att Mammamia Wine Club företräder kunden i frågor som enligt lagstiftning köparen är skyldig att fullfölja så som betalning av moms och alkoholskatt.

  Köparens skyldighet

  Köparen ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte avslöjas för obehöriga samt att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har fått tillgång till dessa uppgifter eller att uppgifterna används på ett otillåtet sätt skall köparen genast underrätta Mammamia Wine Club och de förbehåller sig rätten att fritt pröva rätten till medlemskap och äger rätt att neka medlemskap eller köp.

  Om beställda varan är slut

  Mammamia Wine Club förbehåller sig rätten att byta artikeln mot en motsvarande artikel vad gäller kvalité, pris och ursprung ifall den beställda varan är slut i lager. Om en motsvarande artikel inte finns att tillgå, kan artikeln i fråga annulleras. Vid detta fall informeras kunden och denne har rätt att häva köpet.

  Betalning

  Betalningsmetoder är kreditkort eller bankkort. Gällande kort finns angivna på beställningssidan. Kunden måste själv vara innehavare av kortet. Kundens onlinebetalning är säkrad genom att Mammamia Wine Club använder betalningstjänster från Payex (www.payex.se) samt din kortinlösare. Payex system är godkända av alla svenska banker samt certifierade för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan säljarens och köparens bank sköts av Payex och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer).

  Varans pris

  Priserna som anges på Mammamia Wine Club inkluderar emballage, svensk moms, alkoholskatt och frakt.

  Varuleverans

  Mammamia Wine Club levererar endast varor inom Sverige och där endast till tidigare kommunicerad och överenskommen adress. Köparen får varor hemkörda till köparens angivna leveransadress. Transportören, DB Schenker, kontaktar köparen för ett mera preciserat tillfälle för varuavlämning. DB Schenker kan erbjuda, beroende på var i landet leverans sker, tider mellan 07:00-17:00. I vissa fall är möjliga leveranstillfällen mer begränsade. DB Schenker aviserar innan leveransen för att säkerställa att mottagare finns på plats. Vid varumottagning måste mottagaren kunna legitimera sig och vara minst 20 år. Vid eventuell bomkörning, som innebär att varorna har inte kunnat levereras trots överenskommelse, debiteras enligt DB Schenkers bomkörningstaxa.

  Personuppgifter

  Mammamia Wine Club är ansvarig för de personuppgifter som kunden har lämnat. Uppgifterna kommer att användas endast för att kunna hantera kundrelationer. Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan kundens medgivande. Den registrerade personen har alltid rätt få ta del av de uppgifter som finns i databasen.

  Reklamation

  För att undvika tvist är det viktigt att kunden kontrollerar levererade varor utan dröjsmål. Om den beställda varan är fel eller om varan är defekt, kan kunden reklamera detta genom att kontakta Mammamia Wine Club på angivna mailadresser på www.mammamiawineclub.se. Eventuell kvalitetskontroll kan göras, vilket innebär att varan, i detta fall, kommer att tas tillbaka till Mammamia Wine Club. Mammamia Wine Club äger rätt att välja om varan skall ersättas eller om kunden kan få ersättning för varan.

  Ångerrätt

  Enligt Distansavtalslagen har konsumenten laglig rätt att ångra en beställning inom 14 dagar från den dag leverans mottagits. Kunden skall återlämna produkten i ursprungligt skick, vilket innebär att samtliga flaskor är oöppnade. I detta fall står kunden för leveranskostnaden till DB Schenkers centrallager samt för risken att varorna inte anländer i fullgott skick.

  Force Majeure

  Om part förhindras fullgöra sina åtaganden under Avtalet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, krig, eldsvåda, upplopp, strömavbrott, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande och/eller fel eller försening hos underleverantör skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielsegrund från skadestånd och andra eventuella påföljder.